Fripladstilskud

Fripladstilskud er et tilskud, I som forældre kan søge til betaling af skolepenge. 
Hvert år afsættes der på Finansloven midler til at yde tilskud til forældrebetaling af skolepenge og SFO. Disse midler forvaltes af Fordelingssekretariatet på vegne af landets frie grundskoler. Alle detaljer vedr. administrationsgrundlaget samt indtægtsgrænser  kan findes på www.fordelingssekretariatet.dk.

Bemærk: De afsatte midler på Finansloven er langt fra tilstrækkelige. Puljen fordeles derfor imellem alle landets frie skoler med en dækning, der svarer til skolernes indberettede behov, i forhold til puljens størrelse. I de seneste år har puljen kun dækket ca. 30 % af det samlede behov. Det betyder i praksis, at fripladstilskuddet for en elev med 100 % fripladsbehov, kun får dækket  30 % af forældrebetalingen.

Hvem kan søge fripladstilskud?

Tildeling af fripladstilskud til skolepenge og SFO afhænger af ens indkomstgrundlag og hvor mange børn man har. Indkomstgrundlaget er baseret på biologiske/adoptivforældres personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Hvis forældrene er skilt eller separerede og ikke samboende, er det den personlige indkomst for den af forældrene hvor barnet har folkeregisteradresse. Har den ene af forældrene forældremyndigheden alene, så er det denne forælders indkomst der lægges til grund for beregningen.

Ud fra ovennævnte kriterier  bestemmes  tilskudsbehovet ud fra Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Tilskudsbehovet udregnes som 0 %, 10 %,…,100 % af forældrebetalingen. For en husstand med to børn er tilskudsbehovet  100 % såfremt husstandens indkomstgrundlag er højst kr. 202.758, og 0 % såfremt husstandens indkomstgrundlag er over kr. 312.515. Hele fordelingsnøglen kan ses på Fordelingssekretariatets hjemmeside. Satserne angivet her er for skoleåret 2011-2012.

Hvor stort er fripladstilskuddet?

Fripladstilskuddet fastsættes ud fra den gennemsnitlige forældrebetaling på skolen. Med en gennemsnitlig forældrebetaling på f.eks kr. 10.000 pr. år er skolens fripladsbehov kr. 10.000 pr. fulde friplads. Er der f.eks. tre elever med 50 % fripladsbehov og fire med 100 % fripladsbehov har skolen 3 * 0,5 + 4 * 1.0 = 5,5  fripladser ialt.  Fripladsbehov opgøres derfor til 5,5 * 10.000 = 55.000. Med en tilskudsprocent på 30 % modtager skolen  et fripladstilskud på 0,3 * 55.000 = 16.500 kr.

Hvordan søger man?

Der søges om tilskud via skolen, men det er Fordelingssekretariatet der foretager sagsbehandlingen og indhenter de nødvendige oplysninger fra SKAT, CPR- og andre offentlige registre. Ansøgningsfristen er medio september i det skoleår der søges støtte til.

Hvem betales tilskuddet til?

Tilskuddet udbetales til skolen, der fordeler midlerne mellem de tilskudsberettigede. Skolen har dog mulighed for at ændre på fordelingen internt, men skal i såfald redegøre for kriterierne der ligger til grund herfor.

forventning

elev

venner

nyhedsbrev